Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Лицензи, разрешителни режими › Регистрация дори и при самоохрана от юридически лица|принтирай 


МВР определи 700 лв лицензионна такса "охранител" за портиер в жилищен блок.

В брой 77 от 4 октомври 2011 година на Държавен вестник е публикувано Постановление № 265 от 26 септември 2011 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

В самият текст на постановлението няма нищо кой знае какво интересно. Буквалният текст е:

§ 1. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

„5. за самоохрана на имущество на търговци или юридически лица:

а) на територията на отделна област&       700 лв.;

б) на територията на цялата страна ;       3000 лв.“

2. Алинея 3 се отменя.

Тази промяна на тарифата е в резултат на последните промени на Закона за частната охранителна дейност  (ДВ, бр 43 от  7 юни 2011 г.).  При тези промени Народното събрание реши, че  самоохрана на имущество на търговци или юридически лица подлежи на лицензионен режим. 

От пресцентъра на МВР са обяснили пред в.Дневник, че въвеждането на новата такса е заради промените в Закона за частната охранителна дейност и ведомството само изпълнява разпоредбите.

Проверка на журналистите от вестника обаче показа, „че поправките, с които бизнесът се натоварва с нови разходи, са внесени именно от МВР и министерството на икономиката. Мотивът на силовото ведомство е, че частните охранителни фирми са в неравнопоставено положение - плащат за лиценз.”За да се поправи тази несправедливост, МВР е предложило всички дружества с охрана да му плащат и това е прието от правителството.”

Всичко това е много добре,  докато не се стигне отново до „частните случаи”.  Накратко какво се казва в текста на закона:

чл.13 ал.2 от Закона за частната охранителна дейност - "Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 се издава на търговец или юридическо лице.",

От там Чл. 5. (1) т.5 "По реда на този закон се извършват следните видове дейности - самоохрана на имущество на търговци или юридически лица.",

Чл. 2. (3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2011 г.) "Дейността по ал. 1 се извършва и от звена за самоохрана в структурите на търговци или юридически лица, които са получили лиценз по реда на този закон." 


Разбира се, няма нищо ненормално, ако под понятието „юридически лица” се разбира , че се отнася за всички тези, които имат някаква стопанска дейност или генерират приходи. За съжаление законодателството е предвидило и други видове юридически лица, които се създават само за улеснение на хората. Пример за такова юридическо лице е Сдружението на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (Чл. 25. Ал.1).  

Какво излиза на практика? Ако в дадена сграда различните собственици са решили за свое улеснение, както и да използват  еврофондовете за саниране на сградата, решат да назначат портиер на входа, според  Закона за частната охранителна дейност или трябва да вземат лиценз за охранителна дейност, или трябва да наемат охранителна фирма.  

Това не стои под въпрос за другата форма на управление на етажна собственост – Общото събрание на собствениците, по простата причина, че то не е юридическо лице.

На практика МВР и Народното събрание с тази преминала незабелязано промяна, хората живущи в сгради в режим на етажна собственост  ще са съвсем демотивирани да регистрират Сдружение на собствениците, тъй като за да наемат пазач на входа ще трябва да платят  такса на МВР за охранителна дейност – самоохрана – 700 лв.  Ако решат да се „ослушат” или че са знаели,  сдружението на собствениците на сграда в режим на етажна собственост рискува санкция в размер от 10 000 лв до 50 000 лв.


Група “Лицензи и контрол на частната охранителна дейност”, сектор 02 “ТП”, отдел “Охранителна полиция” – СДВР, етаж 2, стая 203, сл.телефон 02/9820068 и 02/9820157.

Прием на граждани – всеки работен ден от 15,00 ч. до 16,30 ч. в приемна в сградата на СДВР, вход 1.

 

       За улеснение на гражданите предлагаме следната информация:

 

І. Необходими документи за регистрация на дейност по самоохрана

 

 Закон за частната охранителна дейност Обн., ДВ, бр.15 от 24.02.2004г.

Чл. 23. (1) За регистрация на дейност по самоохрана лицата уведомяват писмено съответния директор на ОД на МВР (СДВР) по место извършване на дейността, като прилагат:

             1.  описание на дейността по самоохрана;

             2.  вида на охранителната дейност по чл. 12; / въоръжена – невъоръжена/

             3. списък на служителите, които ще осъществяват дейността по самоохрана, а в случаите на въоръжена охрана - и копие от разрешителните им за носене и употреба на огнестрелно оръжие съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите;

             4. образци на личната идентификационна карта, отличителния знак или униформеното облекло.

 

1.Уведомително писмо до директора на СДВР /свободен текст/, че на основание чл. 23, ал. 1 от ЗЧОД в съответния обект е обособено самостоятелно структурно /въоръжено или не въоръжено/ звено за самоохрана;

2.Копие от актуалното състояние на фирмата от СГС или Агенцията по вписванията;

3.Копие от БУЛСТАТА на фирмата;

4.Списък на охранителите – три имена, ЕГН, номер на трудов договор и срока, за които е сключен/ ако има назначени/;

5.Копия от разрешителните за носене и употреба на оръжие на охранителите, /ако охраната е въоръжена/;

6.Образци на личната идентификационна карта, отличителния знак или униформеното облекло на охранителите.

            7. Квитанция за платена такса -2,50лв. по сметка на СДВР

 

     Чл. 24 (2) За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват план за охрана на обекта, който включва:

     1.  особеностите на охранявания обект;

     2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);

     3.  данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;

     4. данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;

     5. данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;

     6.  правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице;

     7.  списък и график за работа на охранителите.

Чл. 29. При упражняване на дейността служителите носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

 чл.30 ал.(2) Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, че при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на проверките по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б"

ал.(4) Чрез информационните табла по ал. 2 гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта,

без да се уточнява тяхното местоположение.

 

            В обекта се съхранява следната документация по чл. 24 от ЗЧОД:

 

-план за охрана на обекта;

-правилник за пропускателния режим ;

-списък на охранителите;

-график за работата на охранителите

-наличие на информационни табла по чл. 30, ал.2 и ал.4 от ЗЧОД

При упражняване на дейността си охранителите в обекта са оборудвани и носят съгласно чл. 29 от ЗЧОД:

- лична идентификационна карта със снимка

- отличителен знак

- униформено облекло

 

Чл. 27. (1) Лицата, извършващи дейност пo чл.5, могат да определят за ръководители на охранителната дейност само пълнолетни и дееспособни лица, завършили средно образование, а за охранители - пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование, които:

1. са български граждани;

2. не са осъждани  за умишлени престъпления от общ характер;

3. нямат започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;

4. не страдат от психическо заболяване;

5. притежават психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност, установена от специализирана за целта институция.

 Чл.28. (1) Лицата, извършващи дейност по чл.5, организират обучението на служителите си.

(2) Служителите изпълняват дейност по охрана или самоохрана само след успешно завършване на курс за първоначално обучение.

 

Необходими документи  за охранителите, които се съхраняват в централния офис на фирмата / чл. 27, ал. 1 и чл.28 от ЗЧОД:

 

-трудов договор;

-копие от лична карта;

-свидетелство за съдимост;

-служебна бележка от НСлС, че нямат започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;

-медицинско свидетелство, че не страдат от психическо заболяване;

-удостоверение за психологическа пригодност за осъществяване на охранителна дейност;

-удостоверение за завършен курс за обучение на охранители.

 

БАНКОВА СМЕТКА

С Д В Р

BG97BNBG96613100157001

BIC –BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

 

 

ІІ. Информация за получаване на лиценз за охранителна дейност на  фирми

 

Закон за частната охранителна дейност Обн., ДВ, бр.15 от 24.02.2004г.

 

Чл. 4. (1) Частна охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз или регистрация по реда на този закон.

(2) Лицензът може да бъде за извършване дейността на територията на цялата страна или на територията на отделни области.

Чл. 5. (1) По реда на този закон се извършват следните видове дейности:

1. лична охрана на физически лица;

2. охрана на имуществото на физически или юридически лица;

3. охрана на мероприятия;

4. охрана на ценни пратки и товари;

5. самоохрана.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се осъществяват и чрез технически системи за сигурност и помощни средства.

 Чл. 14. Лицензи за извършване на частна охранителна дейност се издават от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" или от упълномощени от него лица.  

 

Чл. 15. (1) За получаване на лиценз за извършване на всички или на отделни дейности по чл. 5 търговците подават писмено искане до компетентния орган /директора на ГД ОП/

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. ( отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат задължения;

4. декларация, че търговецът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;

5.образци на лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;

6. документ за внесена държавна такса.

(3) Освен документите по ал. 2 физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговското дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество прилагат допълнително:

1. свидетелство за съдимост;

2. служебна бележка от Националната следствена служба и областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер (доп.- ДВ, бр.82 от2006г., изм. -ДВ, бр 69 от 2008г.);

3. декларация от лицата, че срещу тях няма започнато до съдебно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;

4. медицинско удостоверение, че лицата не страдат от психически заболявания.

чл.18.(1) Лицензът за извършване на дейност по този закон  се издава без срок.

..................................................................................................................................................................................................................

    Такси по ЗЧОД- за всяка дейност на територията на отделна област - 1500лв.  на територията на цялата страна - 5000лв.

...................................................................................................................................................................................................................

                                Банкова сметка:

 IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1569 01-БНБ

 BIC на БНБ – BNBGBGSD

             Документите се подават в Главна дирекция “Охранителна полиция”

           гр. София, бул. “Мария Луиза” №114 , тел. 982 4704

 

Partner Company


Stemil BG Ltd