Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Лицензи, разрешителни режими › Лиценз за продажба на тютюн|принтирай 

Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия

 

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.

 

Кой може да търгува с  тютюневи изделия?

Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

- е търговец по смисъла на Търговския закон;

- не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

- се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

- не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

- разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;

- не е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца;

-не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.

 

Къде могат да се продават тютюневи изделия?

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

Търговските складове и обекти трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

 

Как да получа разрешение за продажба на тютюневи изделия?

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление по образец (приложение 19а към ППЗАДС) до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.

Към заявлението се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона (раздел ІV от ППЗАДС):    

 

1. удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

3. заверено от лицето копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност тази точка е отменена с промени в ЗДДС и следва да се пропусне в комплекта документи;

4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "а" от закона (лицата не са осъждани за престъпление от общ характер), а ако лицата не са български граждани - декларация;

6. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква "б" от закона ( лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори);

7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

8. точен адрес и вид на обекта;

9. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;

10. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;

11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

12. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9 от закона;

13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;

14. копие от издаденото разрешение за продажба на тютюневи изделия, в случай че има такова.

С едно заявление може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

След извършване на проверка на място при заявителя и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му.

Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението. В този срок заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.

В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по него. Той издава разрешение за търговия с тютюневи изделия или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение. Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава по образец съгласно приложение № 19б в два екземпляра - за митницата, издала разрешението, и за лицето, на което се издава разрешението. Агенция "Митници" води електронен регистър за издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.

 

В какви случай се прекратява разрешението?

 Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:

1. да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в заявлението за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;

2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.

Решението може да бъде прекратено: 

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на лицето;

3. по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на този закон;

4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;

5. когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение;

6. когато обектът не отговаря на изискванията на този закон;

7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.

В случаите по т. 3, 4, 6 и 7 се прекратява издаденото разрешение за съответния обект.

В случаите по т. 2 и 5 се прекратяват всички издадени разрешения на лицето с решение на компетентните органи.

Разрешението се прекратява с решение на началника на митницата по местонахождение на обекта, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото разрешение съответната митница издава решение, което е неразделна част от издаденото разрешение.

Решенията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

Partner Company


Stemil BG Ltd