Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Лицензи, разрешителни режими › Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари|принтирай 

Ред за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България


І. Вид документ: Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

ІІ. Основание: чл.10 /пътници/ и чл.79 /товари/ от Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари /ДВ бр.101 от 23.11.1999 г. изм.ДВ бр.13 от 11.02.2011г./

ІІІ. Компетентен орган: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице.

ІV. Необходими документи:

Заявление за издаване на лиценз;

 1. Копие от съдебното решение за регистрация;

 2. Копие от удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и декларация, че за лицето не е открита процедура за обявявяне в несъстоятелност;

 3. Копие от удостоверението за регистрация в "Булстат";

 4. Документи за доказване на финансовата стабилност–чл.7 и чл.76;

 5. Копие от свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;

 6. Копие от удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;

 7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;

 8. Копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;

 9. Копие от договора за назначаване и копие от удостоверението на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари-в случай,че лицето по чл.2 ал.1 извършва превоз на опасни товари;

 10. Декларация за използваната гаражна площ с точно указан адрес;

 11. Копие от част I на свидетелството за регистрация на автомобилите;

 12. Копие от карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници;

 13. Копие от валиден контролен талон към знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство - за превоз на товари;

 14. Копие от договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на наема и лизинга не по-малко от 1 година в случаите, когато лицето по чл.2,ал.1 не използва само собствени автомобили;

 15. Копие от документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на МПС и за работата на екипажите /тахограф/;

 16. Копие от документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта.

V. Срок: 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението в Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ“.

VІ. Такси:

 1. За издаване на лиценз за обществен превоз на пътници с автобуси - 300 лв;
 2. За издаване на лиценз за обществен превоз на товари - 300 лв;
 3. За включване в лиценза -за всяко конкретно превозно средство - 20 лв;
 4. За промяна в обсятелствата - 100 лв.
 5. За удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари – 4 лв.
VІІ. Процедура:
 1. Лицето, желаещо да получи лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България подава заявление по образец до министъра на транспорта, чрез началника на съответния Областен отдел“Контролна дейност-ДАИ”, окомплектовано с документите, посочени в т.IV на настоящия документ;

 2. 2. Заявлението и документите към него се завеждат в деловодството на съответния Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ”, след което се изпращат по пощата в Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация", завеждат се в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и се предават на отдел "Лицензи" за преглеждане на документите и изготвяне на лиценз;

 3. Издаденият лиценз и удостоверенията на ППС за обществен превоз на пътници или товари се изпращат с придружително писмо с изходящ номер на Изпълнителна агенция"Автомобилна администрация" до съответния Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ” за предаване срещу подпис и представено банково бордеро за платена държавна такса за издаване на лиценз и удостоверения към него на лицензополучателя.


Забележка: Таксите за извършване на административно обслужване на физическите и юридическите лица се събират по банков път.


ОТДЕЛ "ЛИЦЕНЗИ"

Телефони: 93088 02, 93088 71, 93088 03 

Partner Company


Stemil BG Ltd