Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Ресурси › нормативна уредба|принтирай 

Нормативни актове - НАП

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Закон за ДДС

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за местните данъци и такси

Закон за НАП

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили


 

Нормативни актове - НОИ

Нормативна уредба с източник Агенция Митници

КОДЕКСИ

ЗАКОНИ

УКАЗИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 

   Проект за изменение на Устройствения правилник на Агенция "Митници"


ПРАВИЛНИЦИ

 

НАРЕДБИ

Нормативна уредба с източник министерството на финансите

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

І. Косвени данъци

1. Данък върху добавената стойност

Директива на Съвета от 15 март 1976 година относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки (76/308/ЕИО)

Директива 2001/44/ЕО на Съвета от 15 юни 2001 година за изменение на Директива 76/308/ЕИО относно взаимопомощта при изплащането на вземания, произтичащи от операции, представляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, както и от селскостопански такси и мита, и на данък добавена стойност и на някои видове акциз

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни 

Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги

Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

Директива 2009/162/ЕС на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 година относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ

2. Акциз

Директива на Съвета 92/79/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на данъците, с които се облагат цигарите

Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на данъците, с които се облагат обработените тютюни, различни от цигарите

Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно хармонизирането на структурата на акцизните данъци за алкохол и алкохолни напитки

Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохол и алкохолни напитки сближаването на акцизните ставки на алкохол и алкохолни напитки

Директива на Съвета 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данък печалба, с които се облага консумацията за обработени тютюни

Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. за фискалната маркировка на газьол и керосин

Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. за преструктуриране на рамката на Общността по отношение облагането на енергийни продукти и електрическа енергия

Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни

Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО

Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки подлежащи на облагане с акциз

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността

Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростен придружителен документ за движение на продукти, предмет на облагане с акциз, които са били внесени за консумация в отправната страна - членка

Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно сертификат за освобождаване от акциз

Регламент на Съвета (ЕО) № 2073/2004 от 16 ноември 2004 г. за административното сътрудничество в областта на акцизите

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютъризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютъризацията при движението и надзора на акцизни стоки   

3. Данък върху застрахователните премии

ІІ. Преки данъци

1. Корпоративно подоходно облагане

Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица

Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки

Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 година относно държавните помощи за въгледобивната промишленост

Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ

Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти

2. Облагане на физически лица

Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка

Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

3. Облагане на имуществата

ІІІ. Счетоводно законодателство

Четвърта директива на Съвета от 25 юли 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО)

Седма директива на Съвета от 13 юни 1983 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО)

Директива на Съвета от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (86/635/ЕИО)

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (91/674/ЕИО)

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия

Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Публикуван е консолидиран текст на българската версия на Международните счетоводни стандарти /МСС/, приети от Европейската комисия и актуални към 15.10.2008 г. Текстът е публикуван в Официален вестник на ЕО (OJ 320 от 29.11.2008 г.). Целта на текста е улеснен достъп до европейския нормативен акт за предприятията, прилагащи МСС при изготвяне на финансовите си отчети за 2008 г. и следващите отчетни периоди.

Документът може да бъде намерен на Интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:320:SOM:BG:HTML

ІV. Процесуално законодателство

Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Директива 2010/24/ЕС на Съвета  от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО

 Нормативна уредба изпълнителна агенция автомобилна администрация

Документи
 


 Нормативната уредба е актуална към 15.10.2011 г.

 

 

Partner Company


Stemil BG Ltd