Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Справочник › Разходи за командировка в страната и чужбина|принтирай 


Относно: разходите за командировки в страната и чужбина по ЗКПО.


По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-590/ 09.07.2007 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването са поставени въпроси, свързани с данъчното третиране на разходите (пътни, дневни, квартирни и др.), направени от служители при командировки в страната и чужбина.
Какви са данъчните задължения за фирмата и какви за командирования служител?


По отношение на командироващото предприятие:
Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни и други), извършени от лицата, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО се третират като разходи за пътуване и престой на физически лица за целите на корпоративното подоходно облагане.
Съгласно чл.ЗЗ от ЗКПО (изм.-ДВ, бр. 1 10 от 2007г., в сила от 1.01.2007г.) за данъчни цели се признават следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задължено лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;
2. разходите, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на:
а/ физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, и
б/ лицата, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са наети от него по извънтрудови правоотношения.
Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.
Следва да се има предвид и общия принцип на корпоративния закон за документална обоснованост на счетоводните разходи по смисъла на чл.10 от ЗКПО, за да е признат за данъчни цели. Независимо, че разпоредбата на чл.ЗЗ от закона няма пряка обвързаност със съответните норми, регламентиращи командировките, за данъчни цели е задължително наличието на документи, които доказват, че пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на предприятието, наело физическото лице, заедно с останалите разходооправдателни документи.
За международния въздушен транспорт, разходът за самолетен билет съгласно ал.5 на чл.10 от ЗКПО следва да е документиран с първичен счетоводен документ, издаден от превозвача и бордната карта от осъществения полет. Когато първичния счетоводен документ (протокол) се издава от лицето, което извършва продажбата от името и за сметка на превозвача,то се приема за издател на документа.
С оглед изложеното до тук, счетоводните разходи за командировки, отчетени от предприятието ще бъдат признати в пълен размер, ако отговарят на изискванията на чл.ЗЗ от ЗКПО и са документално обосновани по смисъла на този закон.


По отношение на командированото лице:
Облагаемият доход от трудови правоотношения включва трудовото правоотношение и всички плащания в пари или в натура от или за сметка на работодателя. Съгласно разпоредбата на 24, ал.2, т.5 от ЗДДФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт. За лицата по трудови правоотношения размера на командировъчните пари, във връзка с чл.215 от КТ, се определя по Наредбата за командировките в страната, в сила от 01.08.1987г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 01.07.2004г.
Предвид гореизложеното от 01.01.2007 г. дневните командировъчни пари са необлагаем доход, но само ако са изплатени в размер, който не надвишава двукратния, определен в нормативен акт. Когато размерът на дневните пари надвиши двукратния,то превишението следва да се включи в облагаемия доход, начислен за съответния месец на работника или служителя.


ИЗПЪЛНИТЕРЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МАРИЯ МУРГИНА/

 

Източник: НАП
.

 

Partner Company


Stemil BG Ltd