Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Справочник › Дневник за издаване на трудови книжки|принтирай 


№ 26-540 ОТ 21.07.2007 Г. ОТНОСНО ДНЕВНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВИ КНИЖКИ
--------------------------------------------------------------------------------

№ 26-540 от 21.07.2007 г. относно дневника за издаване на трудови книжки


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки съгласно приложение № 1. "Издадените от него трудови книжки" трябва да се разбира в смисъл, че в дневника за издаване на трудови книжки се отразяват данните, свързани с трудовите книжки, които работодателят е издал на служители, които нямат такива.

Съгласно цитираното приложение № 1 към чл. 1, ал. 5 НТКТС, в Дневника за издаване на трудови книжки се вписва пореден №, който се записва и в трудовата книжка; дата на издаване на трудовата книжка; съответните лични данни на работника или служителя и датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника, като за последното работникът или служителят полага и подписа си, удостоверяващ получаването. Съгласно чл. 348, ал. 3 от Кодекса на труда трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. Някои длъжностни лица са установили добрата практика да водят освен дневник за издадените от тях трудови книжки и дневник (книга) относно движението на трудовите книжки. В дневника за движението на трудовите книжки се вписва датата на предаване на трудовата книжка от работника или служителя на работодателя при възникване, изменение и при прекратяване на трудовото правоотношение, съответно и датата на връщане на трудовата книжка на работника или служителя от работодателя след вписване на необходимите данни.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика

 

Partner Company


Stemil BG Ltd