Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6


“Хелди” ООД  е регистрирано като специализирано счетоводно предприятие.
Основният предмет на дейност е цялостно счетоводно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица, данъчно и управленско консултиране и защита, анализи.

Дружеството се управлява и представлява от
Елена Георгиева Панайотова и Христин Димитров Панайотов.

Уважаеми клиенти,
в съвременната динамична бизнес среда, в условията на бързо променящото се законодателство в България и на растящи законови изисквания, изключително важно e да изберете правилния бизнес партньор в сферата на счетоводните и правни услуги. Този партньор трябва да Ви гарантира сигурност за Вашия бизнес. Да Ви помага и улеснява при вземането на решения. Да Ви информира при промени в изискванията на законодателството. Нашата компания има за основна цел максимално да помага на своите клиенти за преодоляване на трудности възникващи с администрацията.
Да предоставя своевременна, полезна и точна информация касаеща обслужваните от нас фирми. Да спазва пълна конфеденциалност и лоялност във връзка с предоставяната ни информация.

Натрупан е значителен опит в сфери и дейности като:

- проверка и заверка на годишни счетоводни отчети;
- финансов и правен анализ;
- текущо абонаментно счетоводно обслужване;
- изграждане и оценка на системи за вътрешен контрол;
- правно-счетоводни консултации;
- оценка на системите за счетоводна отчетност,
- с оглед подобряване на ефективността и осигуряване опазването на активите;
- оценка на кредитоспособност и изготвяне на икономически обосновки за кредитиране;
- консултации в сферата на социалното и пенсионно осигуряване;
- финансови консултации;
- регистрация на дружества и ЕТ;

Понастоящем дружеството обслужва и консултира редица търговски дружества от частния сектор и организации с идеална цел, по силата на поети договорни ангажименти.
Счетоводното обслужване включва хронологично, синтетично, аналитично счетоводно отчитане и периодично приключване на дейността по представени първични документи, съгласно Закона за счетоводството и Националните и Международни счетоводни стандарти; изготвяне на справки - декларации за преки данъци; изготвяне на справки декларации за косвени данъци;
изготвяне на ведомости за работни заплати, а също така данъчни консултации и защита пред Данъчната администрация и Националния осигурителен институт.

Клиентите осъществяват дейност в различни сфери на стопанската активност като:
разработка на софтуер, изграждане на силно и слабо токови системи, видеонаблюдение, климатизация и обслужване на сгради, строителство, вътрешна и външна търговия, селскостопанско производство и реализация, лека и хранителна промишленост, туризъм, дървообработване, изпълнение на разнородни проекти, финансирани от чуждестранни организации, дейности на неправителствени организации и др., което е доказателство за придобит многостранен и полезен счетоводен опит.


С уважение : Христин Панайотов


 

Partner Company


Stemil BG Ltd